Body- psychoterapie

Hlavním cílem body-psycho-terapie, tedy psychoterapie zaměřenHlavním cílem body-psycho-terapie, tedy psychoterapie zamé na práci s tělem, je pomoci člověku získat lepší kontakt se svým vlastním tělem a tím obnovit přístup k informacím v něm uloženým, porozumět jim, zpracovat je. Jinými slovy řečeno, lépe rozumět sám sobě, svým pohnutkám, motivacím, touhám a přáním.

Tělo vnímám jako místo uložení životní zkušenosti. Dává nám také možnost zpracování této osobní zkušenosti. Psychika člověka je pevně zakotvena v těle a skrze realitu těla také dosažitelná.

Ztrátu kontaktu s informací uloženou v těle považuji za jeden z hlavních zdrojů psychických i somatických potíží. Tato ztráta kontaktu je obvykle způsobena stresem nebo traumatickými zážitky, u kterých nedošlo k dostatečnému zpracování.

Odreagování nahromaděného stresu, nepříjemných vzpomínek nebo traumatických zážitku vede k posílení psychiky a přináší možnost dělat změny i v přítomném životě. Najednou máte odvahu odejít z práce, čelit nepříjemnému člověku a zároveň s vlastním růstem pěstujete citlivost a empatie vůči druhým lidem i vůči sami sobě.

Při práci oslovujeme tzv. primární osobnost. Tímto termínem je míněna ta naše část, která dokáže být plná úžasu ze života a plně v kontaktu s dětskou stránkou, zatímco nemá žádné obtíže být zároveň dospělým a zodpovědným. Je přítomno propojení mezi oběma částmi osobnosti, anima a animy, mužské a ženské stránky. Primární osobnost nemá žádný problém říci "Ano" nebo "Ne"; "Chci" nebo "Nechci". Není rigidní ve svém úmyslu, muset mít svou vlastní cestu, může být silná a pružná; odhodlaná a jemná; energická a spolupracující. Primární osobnost je jediná, která nevytvořila charakterový pancíř, který drží svaly a tkáň těla. Každá buňka je plná energie a může volně plynout. Primární osobnost funguje k plnosti své kapacity, projevuje svůj potenciál.


Bodypsychoterapie pro nezletilé klienty (15-18 let)

Do terapie mohou docházet klienti starší 15 let. Před první návštěvou se prosím seznamte s Informovaným souhlasem pro nezletilé klienty. Na první sezení musí klienta doprovázet jeho zákonný zástupce. Na další sezení již může chodit sám.


Podmínky spolupráce s  Mgr. Janou Bartkovou

21. 4. 2024

Prosím seznamte se s podmínkami naší vzájemné spolupráce.

Terapii je možné uhradit hotově, pomocí QR kódu nebo na účet. Úhrada za služby je splatná v okamžiku poskytnutí služby. Nespolupracuji s žádnou ze zdravotních pojišťoven. Na terapii mohou klienti čerpat příspěvek z preventivních programů zdravotní pojišťovny. Jako řádný člen České asociace pro psychoterapii jsem nyní uvedena na seznamu terapeutů, kteří jsou ověřeni/garantováni ČAP a jsou zapojeni do programů preventivní péče zdravotních pojišťoven.

Pokud budete potřebovat zrušit domluvený termín, potřebuji, aby jste mi dal/a vědět minimálně dva dny předem. Pokud termín zrušíte později, budu požadovat uhrazení částky za sezení. Sezení je možné zrušit na telefonním čísle 725 686 841 (stačí sms zpráva) nebo v rezervačním systému, přes který jste se objednávali: https://www.fyziotouch.cz/rezervace/

Terapie probíhají v domluvené frekvenci, kterou si určuje klient.

V průběhu společného sezení neberu telefon a doporučuji vám taky si vypnout zvonění v telefonu.

Pokud se na domluvenou konzultaci nedostavíte a ani o sobě nedáte vědět, budu vás po 15 minutách kontaktovat. Pokud nebudete k zastižení, setrvám v místnosti do konce plánovaného setkání.

Ráda bych Vás upozornila, že je ve Vašem zájmu dostavit se na sezení včas, sezení skončí vždy v předem stanovený čas i v případě, že se opozdíte.

Všechny informace, které o vás získám, považuji za přísně důvěrné. Nesděluji (pokud nejsme domluveni jinak) nikomu žádné informace o vás a průběhu terapie.

Pokud bych chtěla publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku anebo knižně, udělám tak jenom s vaším písemným souhlasem. To platí po neomezenou dobu od ukončení terapie.

Pro zvýšení kvality mé práce, je moje práce pravidelně supervidovaná. V supervizi si vyhrazuji právo diskutovat průběh terapie. V těchto případech zůstáváte anonymní.

Cenu za terapii upravuji jednou ročně dle aktuální meziroční inflace.

Ve své práci jsem vázána Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.

Bodypsychoterapie pro nezletilé klienty

Do terapie mohou docházet klienti starší 15 let. Na první sezení musí klienta doprovázet jeho zákonný zástupce. Na prvním sezení zákonný zástupce podepíše, že se seznámili s informovaným souhlasem připojeným níže. Na další sezení již může nezletilý klient chodit sám.

Informovaný souhlas s poskytnutím terapeutické péče o nezletilého klienta

ráda bych Vám poskytla důležitá sdělení ohledně psychologického poradenství a podmínek naší spolupráce.

Objednáním se na první sezení vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. V případě potřeby se na mě můžete obrátit, ráda Vám zodpovím odpovědi na Vaše otázky.

Terapeutka: Mgr. Jana Bartková, absolventka jednooborové psychologie na FF UPOL, absolventka výcviku v biodynamické body-psychoterapii zaštítěného Evropskou školou biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). IČO 87148609.

Psychoterapeutické poradenství: Jako terapeutka se zavazuji na žádost zákonného zástupce poskytnout nezletilému klientovi (dále "klientovi") psychologické poradenství na základě předem stanovené domluvy.

Péče o klienta se stanoví na základě společné domluvy všech zúčastněných stran, tedy klienta, zákonných zástupců a terapeuta s ohledem na nejlepší prospěch klienta. Zavazuji se poskytnout terapeutickou péči ve formě individuálních konzultací včetně poradenství pro zákonné zástupce. Jako terapeutka se řídím mlčenlivostí a po celou dobu spolupráce vytvářím pro klienta bezpečný prostor pro sdílení.

Mlčenlivost: Nedílnou součástí terapie je má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se během terapie dozvím. Jsem vázána etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. Informace získané od klienta nezpřístupním ani zákonnému zástupci.

V souladu s těmito pravidly nezpřístupním informace získané během našich sezení žádné třetí straně bez Vašeho písemného souhlasu. Výjimkou je ochrana Vás nebo ochrana někoho jiného od přímého nebezpečí, nebo je-li to zákonem vyžadováno.

Důvěrnost informací se nevztahuje na tyto situace – některé z nich upravuje Trestní zákon (zejména § 167 a 168), jiné jsou otázkou mého svědomí a etiky:

  • Pokud budu mít dobrý důvod domnívat se, že klient chce ublížit sobě, podniknu potřebné kroky v zájmu ochrany klientova zdraví / života. Zavazuji se, že tak učiním až poté, co vyčerpám všechny jiné možnosti pro to, aby klient sám přijal kroky k ochraně vlastní bezpečnosti.
  • Pokud budu mít dobrý důvod se domnívat, že dochází ke zneužívání nebo zanedbávání dítěte nebo dospělého člověka se specifickou zranitelností, nebo když dostanu indicii, že se tohoto chování dopouští jiná osoba, mám zákonnou povinnost podniknout kroky k zastavení tohoto chování (musím informovat PČR, OSPOD apod.).
  • Pokud budu mít dobrý důvod domnívat se, že klient hodlá ublížit jinému člověku, vyvinu úsilí, abych pro danou osobu zajistila bezpečí (např. kontaktuji PČR).

Informovanost: Klient i zákonný zástupce mají plné právo zeptat se na cokoliv, co se týká naší spolupráce a poskytovaných služeb. Ráda zodpovím co nejpoctivěji.

Psychoterapie přináší mnoho pozitivních změn, ale nese s sebou i rizika (v průběhu terapeutického procesu může např. dojít k oživení náročných vzpomínek, mohou se vynořovat myšlenky nebo emoce, které si klient do této doby tolik neuvědomoval, začnou se objevovat změny v klientově prožívání a chování, které se nemusí setkat s pochopením klientova okolí apod.). Klient i zákonný zástupce mají právo v konzultaci odmítnut cokoli, co jim bude nabídnuto.

Kontakt: Pokud se Vám nepodaří mě telefonicky zastihnout, prosím Vás o zaslání sms na číslo 725 686 841. Ozvu se Vám, jakmile to bude možné. Prosím o kontaktování pouze ve všední dny. Pokud usoudíte, že potřebujete naléhavě mluvit s odborníkem na duševní zdraví, kontaktujte prosím linku důvěry krizového centra Psychiatrické léčebny Bohnice 284 016 666 či Terapeutické sluchátko na čísle 212 812 540.

Ukončení spolupráce: Za standardních okolností je ukončení spolupráce výsledkem společné diskuse s klientem i zákonným zástupcem o naplnění stanovených cílů. Jelikož se naše spolupráce odehrává na principu dobrovolnosti, máte právo ji ukončit kdykoli. V každém případě preferuji, když se dozvím o důvodech pro ukončení spolupráce a budeme mít možnost spolupráci uzavřít osobně v rámci setkání. Za specifických okolností (např. stěhování apod.) může dojít k ukončení spolupráce z mé strany. Pokud se k tomuto rozhodnu, vždy se budu snažit Vám tuto situaci co nejsrozumitelněji komunikovat, poskytnout dost času na uzavření spolupráce a doporučit odborníka / typ služby, který by pro klienta mohl být vhodný.

Vaše připomínky: V případě, že nebude spokojeni, jak terapie probíhá, prosím vás o zpětnou vazbu. Zpětná vazby si velmi vážím a je pro mě velmi důležitá.

Máte možnost kdykoliv ukončit naši spolupráci. Pokud je společná terapie delší než tři setkání, doporučuji se ukončení terapie věnovat v závěrečném setkání.

Máte právo na respektující péči, která bude v souladu s Vašimi potřebami.

Máte právo se ptát na vše ohledně terapeutických metod, mého vzdělání a zkušeností.

Máte právo očekávat, že se svými současnými a budoucími klienty neudržuji společenské ani intimní vztahy.

Přečtením a srozuměním s výše uvedenými informacemi vyslovujete souhlas s podmínkami spolupráce a zavazujete se je dodržovat.

Ochrana osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu se směrnicí GDPR. Podrobně to mám zpracováno na svých stránkách: https://www.uzdravovani.com/clanky/kontakt/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju.html. Podpisem tohoto informovaného souhlasu mi dáváte svolení zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno + příjmení, kontaktní telefon, email) v souladu s touto směrnicí.

Souhlas se vystavuje na dobu 10 let ode dne podpisu a můžete jej kdykoliv odvolat - pošlete mi prosím email na janajuricova79@gmail.com. Výmaz se nebude týkat jenom těch údajů, které jsou uchovávány ze zákonných důvodů (např. archivace účetních dokladů).

Přečetl/a jsem si informovaný souhlas, jsem si vědom/a všech skutečností v něm uvedených a vyjadřuji tímto svůj souhlas s poskytnutím psychologických služeb.

ANO/NE

Nehodící škrtněte.

Uděluji tímto svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů (dle směrnice GDPR).

ANO/NE

Nehodící škrtněte.

Jméno klienta / zákonného zástupce:

Kontaktní údaje (telefon / e-mail):

V Rosicích dne:

PodpisFyzioTouch
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!