Objednáním souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.


Podmínky ochrany osobních údajů

FyzioTouch

I.

Základní ustanovení

1.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Mgr. Klára Vacková, DiS., IČ 0662542 se sídlem Tyršova 329, Rosice (dále jen: "správce").

2.

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Tyršova 329, Rosice 665 01

email: fyziotouch@email.cz

telefon: +420 604 755 290

3.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky.

2.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění sepsané poptávky.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.

2.

Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; při plnění poptávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro plnění poptávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné poptávku realizovat či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1.

Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.

Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě poptávky,

- zajišťující služby provozování webových stránek

- zajišťující marketingové služby.

2.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1.

Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracovánídle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresunebo email správce uvedený včl. III těchto podmínek.

2.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména SSL certifikátem a šifrováním všech uložených dat

3.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

FyzioTouch
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!